ASOCIACE VÝROBCŮ A OBCHODNÍKŮ SPORTOVNÍHO ZBOŽÍ ČESKÉ REPUBLIKY

byla založena v roce 1993 jako sdružení fyzických a právnických osob (registrace MV ČR 17.5.1993 pod číslem VS/1-20 7058/93-R). Podle nového občanského zákoníku je od 1.1.2014 zapsána jako spolek ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 3952, IČ: 48512141.

AVOZ ČR je od roku 1995 členem FESI (European Federation of the Sporting Goods Industry) a od roku 2014 členem EOG (European Outdoor Group). Rovněž je členem Hospodářské komory ČR.

ISPO 2015Asociace byla založena s cílem hájit zájmy svých členů, tzn. výrobců, dovozců, poskytovatelů služeb, velkoobchodníků a maloobchodníků v oblasti sportovního zboží, ve vztahu ke státním orgánům a starat se o zlepšování podmínek pro podnikání v dané oblasti. Význam členství AVOZ ČR ve FESI výrazně vzrostl po vstupu ČR do Evropské unie, neboť toto členství poskytuje asociaci platformu pro účast na tvorbě a připomínkování celoevropské legislativy.

 

AVOZ ČR úzce spolupracuje s Českou asociací textilního, oděvního a kožedělného průmyslu ATOK a Českou obuvnickou a kožedělnou asociací ČOKA v rámci recipročního kolektivního členství. AVOZ ČR spolupracuje i s Hospodářskou komorou ČR, zejména při poskytování informací pro oblast výroby sportovního zboží v rámci projektu Informačních míst pro podnikatele (InMP).

Činnost AVOZ ČR je soustředěna do odborných pracovních komisí, které jsou platformou pro diskusi a sjednocování stanovisek. Společné požadavky jsou pak předkládány vládním a legislativním orgánům a prostřednictvím FESI i administrativě EU. Významná je spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade v otázkách proexportní politiky a při zajišťování podpory pro propagaci českých výrobců v zahraničí.

Hlavní tematickými okruhy, na které se zaměřuje činnost AVOZ ČR, vychází z konkrétních požadavků jeho členů. V současnosti je hlavní důraz kladen jednak na:

  • statistická šetření ohledně celkové produkce, importu a exportu sportovního zboží,
  • a jednak na podporu firem při jejich účastech na zahraničních veletrzích a výstavách v rámci státní proexportní politiky. AVOZ ČR doporučuje MPO ČR a agentuře CzechTrade, které veletrhy jsou pro české výrobce sportovního zboží nejdůležitější a požaduje jejich zahrnutí do seznamu oficiálních účastí ČR. Výsledkem této činnosti jsou vysoké účasti českých vystavovatelů na veletrzích ISPO a OUTDOOR v uplynulých letech.

V Praze dne 26.11.2014

Jan Čermák, předseda AVOZ ČR

KONTAKT

Dr. Jan Čermák, předseda AVOZ ČR

Karla Mündla 636

252 30 Řevnice

+420 603 146 885

+420 241 483 338

avoz@avoz.cz

PŘIHLASTE SE

ISPO Mnichov

 

ispo shanghai

PARTNEŘI

FESIFESI

EOGEOG

SGIWFSGI

ATOKATOK

ČOKAČOKA

KE STAŽENÍ

Stanovy AVOZ ČR